Psicoteràpia infantil

[:ca]La infantesa és la primera etapa de la vida humana que comprèn des del naixement fins els 10 anys aproximadament (els límits cronològics són variables). És una etapa que es considera transcendent ja que durant la infantesa es forgen les bases de la personalitat i es desenvolupen les capacitats intel·lectuals bàsiques. El desenvolupament físic, social y emocional en aquesta etapa té un impacte directe en l’adult en qui es convertirà l’infant. Per tal que aquest desenvolupament es realitzi de manera adequada cal poder garantir afecte, cura física i una bona educació. Els nens i nenes són especialment vulnerables i mostren una gran dependència i, per aquest motiu, requereixen una especial protecció.

En aquesta etapa es poden detectar símptomes o trets que ens alertin de possibles trastorns futurs. La precoç detecció dels trastorns ajuda a poder minimitzar la gravetat d’aquests o inclús a poder evitar-los, depenent de quin sigui el trastorn en qüestió. Durant la infantesa molts nens presenten símptomes que, si no són ben tractats, poden cronificar-se causant problemes en la seva personalitat.

Tots els pares viuen moments on no saben què fer amb els seus fills. Moltes vegades el dia a dia no ajuda a veure què pot necessitar realment l’infant i això dificulta l’entesa entre ells i genera un desajust en la relació. En algunes ocasions es viuen situacions que els pares no saben com comunicar als fills i les sessions d’orientació són la clau per a poder evitar, minimitzar o resoldre el malestar del nen.  Els nens també poden necessitar ajuda per a poder afrontar d’una manera saludable diferents situacions que els poden generar estrés, ja sigui durant un període de temps prolongat o en un moment puntual. Cal tenir present que qualsevol canvi en la vida d’un nen pot afectar la seva salut mental donada la vulnerabilitat que presenten.  Quan es tracta de la infància la família és un pilar fonamental i, per tant, és imprescindible incloure-la en el tractament.

En la teràpia infantil s’utilitza el joc simbòlic com a eina per a poder conèixer i entendre el món intern del nen o nena. A través del joc l’infant reprodueix les seves pors, desitjos i interpretacions que fa del món extern. Si podem accedir al món intern del nen i conèixer què pensa i com se sent, el podrem ajudar a ell i als seus pares donant-los les eines adequades.

Alguns dels problemes més comuns a la infància són:

 • Problemes de comportament (hiperactivitat, impulsivitat, negativisme, agressivitat,…)
 • Problemes de control d’esfínters
 • Problemes d’alimentació
 • Problemes d’ansietat (crisis d’ansietat, angoixa, estrés,…)
 • Problemes de l’estat d’ànim (tristesa, depressió, falta de motivació,…)
 • Alteracions del son
 • Dificultats relacionades amb les separacions (dols per pèrdues, divorci dels pares)
 • Dificultats relacionades amb les adopcions
 • Pors i fòbies (foscor, escola, socials,…)
 • Gelosia
 • Problemes psicosomàtics (dolències físiques, problemes de la pell, caiguda del cabell,…)
 • Problemes amb els vincles i les relacions familiars
 • Problemes amb les relacions socials (aïllament,…)
 • Dificultats relacionades amb l’àmbit escolar (absentisme, dificultats d’aprenentatge,…)

 

La vertadera educació d’un home comença varies generacions enrere. E. Manero

Els nens estimen perquè són estimats. Els adults són estimats perquè estimen. E. Fromm

Pot ser que tu oblidis la teva infància però la infància no t’oblida a tu.[:es]La infancia es la primera etapa de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los 10 años aproximadamente (los límites cronológicos son variables). Es una etapa que se considera transcendental ya que  durante la infancia se forjan las bases de la personalidad y se desarrollan las capacidades intelectuales básicas. El desarrollo físico, social y emocional en ésta etapa tiene un impacto directo en el adulto en quien se convertirá el niño. Para que este desarrollo se realice de manera adecuada es necesario poder garantizar afecto, atención física y una buena educación. Los niños y niñas son especialmente vulnerables y muestran una gran dependencia y por este motivo requieren de una especial protección.

En ésta etapa se pueden detectar síntomas o rasgos que nos alerten de posibles trastornos futuros. La precoz detección de los trastornos ayuda a poder minimizar la gravedad de éstos o incluso a evitar-los, en función del tipo de trastorno que sea. Durante la infancia muchos niños presentan síntomas que, si no son bien tratados, pueden cronificarse causando problemas en su personalidad.

Todos los padres viven momentos en los que no saben qué hacer con sus hijos. Muchas veces el día a día no ayuda a ver qué puede necesitar realmente el niño y esto dificulta el entendimiento entre ellos y genera un desajuste en la relación. En algunas ocasiones se viven situaciones que los padres no saben cómo comunicar a los hijos y las sesiones de orientación son la clave para poder evitar, minimizar o resolver el malestar del niño. Los niños también pueden necesitar ayuda para poder hacer frente de una manera saludable a diferentes situaciones que les pueden generar estrés, bien sea durante un tiempo prolongado o en un momento puntual. Hay que tener presente que cualquier cambio en la vida de un niño puede afectar a su salud mental dada la vulnerabilidad que presentan. Cuando se trata de la infancia la familia es un pilar fundamental y, por tanto, es imprescindible incluirla en el tratamiento.

En la terapia infantil se utiliza el juego simbólico como herramienta para poder conocer y entender el mundo interno del niño o la niña. A través del juego reproduce sus miedos, deseos e interpretaciones que hace del mundo externo. Si podemos acceder a su mundo interno y conocer qué le pasa y cómo se siente, podremos ayudarle a él y a sus padres ofreciéndoles las herramientas adecuadas.

Algunos de los problemas más comunes en la infancia son:

 • Problemas de comportamiento (hiperactividad, impulsividad, negativismo, agresividad,…)
 • Problemas de control de esfínteres
 • Problemas de alimentación
 • Problemas de ansiedad (crisis de ansiedad, angustia, estrés,…)
 • Problemas del estado de ánimo (tristeza, depresión, falta de motivación,…)
 • Alteraciones del sueño
 • Dificultades relacionadas con las separaciones (duelos por pérdidas, divorcio de los padres)
 • Dificultades relacionadas con las adopciones
 • Miedos y fobias (oscuridad, escuela, sociales,…)
 • Celos
 • Problemas psicosomáticos (dolencias físicas, problemas de piel, caída del cabello,…)
 • Problemas con los vínculos y relaciones familiares
 • Problemas con las relaciones sociales (aislamiento,…)
 • Dificultades relacionadas con el ámbito escolar (absentismo, dificultades de aprendizaje,…)

 

La verdadera educación de un hombre comienza varias generaciones atrás. E. Manero

Los niños aman porque son amados. Los adultos amados porque aman. E. Fromm

Puede que tú olvides tu infancia, pero la infancia no te olvida a ti.[:]