Gelos Infantils: com evitar-los i gestionar-los

Gelos Infantils: com evitar-los i gestionar-los

                                       SÍNTESI DE LA XERRADA
Els gelos són un sentiment molt habitual en les relacions humanes i més generalment en les relacions d’intimitat. És un dels sentiments més dolorosos i pot generar molta agressivitat. Totes les persones tenim gelos. No funcionen com la grip, per exemple, que es té o no es té, sinó que van apareixent i desapareixent o bé es transformen i causen menys malestar quan els sabem gestionar. Els gelos es manifesten davant la percepció d’amenaça de perdre algú estimat perquè apareix algú altre més interessant, o bé davant el perill de no ser atesos o correspostos com necessitaríem o almenys com voldríem.

Tenen  la funció d’assegurar-nos autoprotecció, és a dir, assegurar-nos tot allò que necessitem per viure i sobreviure. Els infants tenen la necessitat de defensar el seu dret a ser prioritaris per als progenitors, que son qui asseguren la seva cura. Per això, quan hi ha el naixement d’un altre fill, el fill gran reclama tenir la mateixa atenció que tenia abans del naixement. Amb els gelos es protegeix perquè veu que ara haurà de compartir l’atenció dels pares i això, a vegades, genera molta inseguretat i sentiment de desprotecció. Al llarg de la vida, els gelos poden aparèixer en situacions o èpoques de canvi. Moltes vegades el naixement d’un germà és el primer canvi important que experimenta un nen.

A part de les situacions en sí, que n’hi ha més propenses a poder generar gelos, hi ha altres causes que els poden potenciar: les característiques del nen, el moment evolutiu, les característiques dels pares i l’ambient familiar.

Per tal de poder gestionar els gelos primer cal poder-los identificar. Els gelos poden prendre diferents formes i a diferents nivells. Es manifesten a través del comportaments, de les emocions i/o de les somatitzacions corporals i tant a casa com a l’escola o en altres entorns socials.

Podem aprendre estratègies adequades per a evitar i/o minimitzar els gelos dels nostres infants. A vegades, curiosament, el que fem per evitar-los resulta que encara els reforça més. Cal ser curosos ja que amb la bona intenció en ocasions els fem més mal. Sí és cert que sovint, encara que fem coses per intentar evitar-los, els nens seguiran manifestant gelos. Llavors haurem de posar en marxa estratègies per gestionar-los i acompanyar a l’infant per tal que ell també n’aprengui.

És important tenir en compte que a vegades es poden confondre amb altres problemes que poden estar afectant al nen. Cal ser prudents a l’hora d’interpretar els seus sentiments. No sempre hi ha gelosia. Tot i que són sentiments habituals, cal prendre’ls seriosament i no deixar als nens sols amb el patiment. Una mala gestió pot facilitar que es desenvolupi i s’instauri una personalitat celotípica. En cas que hi hagi una bona gestió i, tot i això, observem que la intensitat dels gelos no disminueix, es perllonga amb el temps i va generant cada vegada més malestar familiar, cal demanar ajuda professional per tal de poder  valorar si es tracta d’una gelosia patològica.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.